KČT BROUMOV SE PŘEDSTAVUJE:

Broumov se nachází v severovýchodních Čechách v okrese Náchod, ze tří stran obklopen hranicí s Polskem, která z větší části leží na hřebeni Javořích hor, a z další strany Broumovskými stěnami.

Turistika na Broumovsku má díky místním přírodním podmínkám dlouholetou tradici a sahá až na konec 19. století, kdy byla roku 1886 v Broumově založena první turistická organizace. A protože zde převládalo obyvatelstvo německé národnosti - byla to samostatná pobočka Německého krkonošského spolku (Deutschen Riesengebirgsvereins). Prvním předsedou se stal JUDr. Bruno Čtvrtečka, o dva roky později jmenovaný za opata zdejšího benediktinského kláštera. Prvním počinkem tohoto spolku bylo zřízení cesty z Broumova na Hvězdu s náročnou úpravou terénu a úprava hřebenové cesty po Broumovských stěnách z Hvězdy na Hejšovinu (která nyní leží za hranicemi v Polsku). Dále byli zřizovány a označovány cesty propojující Broumovskou kotlinu s hřebenovou cestou po Broumovských stěnách, s masivem Hejšoviny a s oblastí Teplických a Adršpašských skal. Správa benediktinského kláštera byla potřebám turistiky příznivě nakloněna, nejen při schvalování tras vedoucích po klášterních pozemcích, ale podílela se i na nákladech při úpravách a údržbě turistických cest.

V Broumově byl i další turistický oddíl a to pobočka Rakouského krkonošského spolku. Podle tehdejšího časopisu Das Riesengebirge in Wort und Bild se 16. května 1896 konalo v Broumově generální shromáždění celé této organizace - místní sekce v Broumově měla tehdy 74 členů.

kliknutím zvětšíte

Z ročenek Německého krkonošského spolku (Jahrbuch des Deutschen Riesengebirgsverein), které vycházely (s přerušením v době 1. světové války) až do zahájení 2. světové války, se o činnosti sekce Broumov lze dočíst, že udržovala stávající a zřizovala nové značení na místních turistických cestách. V roce 1937 byl vyznačen poslední úsek hřebenové cesty po hraničních Javořích horách.

Po skončení 2. světové války byla většina původního německého obyvatelstva z Broumova odsunuta do Německa a vylidněná města a vesnice byly osidlovány nejen Čechy z vnitrozemí, ale i osídlenci jiných národností z východu. Nové obyvatelstvo se nejprve muselo sžít s novým prostředím. Ale i přesto odbor Klubu českých turistů v Broumově zahájil svoji činnost již na podzim roku 1945. Zemský národní výbor v Praze vyhověl jeho žádosti o schválení až v únoru 1946. První oficiální schůze odboru se ale konala až 8. listopadu 1946 a jeho předsedou byl zvolen J. Kučera. Odbor v prvních poválečných letech nevykonával nějakou výraznější činnost, musel ale přeznačit německé tvarové značení jednotným pásovým značením KČT. V roce 1949 se stal součástí TJ Slovan Broumov jako odbor turistiky. Jeho hlavní aktivita byla opět soustředěna na obnovu značení na stávajících turistických cestách. Některé z prvorepublikových turistických tras však již obnoveny nebyly, především z důvodu polohy Broumovska na neprostupně uzavřených československo - polských hranicích. Teprve až v 70. a 80. letech 20. století a především po roce 1989 nastala i na Broumovsku příznivější situace pro rozvoj turistiky a znovuobnovení Klubu českých turistů.

Náš odbor KČT je součástí TJ Slovan Broumov a patří mezi ty malé odbory. V současné době máme 13 členů. Předsedkyní je Eva Kolinková. Naši značkaři se starají o 106 km značených cest, z nichž mnohé vedou náročným terénem.

Počtu našich členů odpovídá i naše činnost, která spočívá v pořádání dvou akcí v roce pro veřejnost. Je to zimní lyžařský "Přejezd Javořích hor - Memoriál Emericha Ratha" a v červnu "Putování Broumovskem" s trasami pěšími i cyklo. Naši členové se účastní akcí okolních odborů KČT a individuálně provozují pěší, lyžařskou, VHT i cykloturistiku.

Uvědomujeme si nedostatečnou přeshraniční propojenost s turistickou sítí v sousedním Polsku a snaha o odstranění těchto nedostatků je nyní i v následujícím období naším úkolem.

Jiří Kopecký, Eva Kolinková


Více o historických souvislostech turistiky na Broumovsku se můžete dočíst v článcích:
Památka na nejstarší turistické značení.
Nejstarší stopa po turistice na Broumovsku?

  [ zpět ]
  [ domů ]
© JINOLI  17.5.2020